OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov našich klientov, dodávateľov, zamestnancov a ďalších osôb (ďalej len ako “dotknutých osôb“) je pre nás dôležitá, preto postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutným predpokladom vzniku zmluvného, resp. obchodného vzťahu (ďalej len ako “vzťahu“) medzi dotknutými osobami a spoločnosťou AUTOŠKOLA L-GROUP s.r.o. Bez nich by nebolo možné poskytovať naše služby, pričom naším zámerom je ich poskytovanie tak, aby boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia.

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v zákonom vymedzených prípadoch aj bez súhlasu za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností. V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje výlučne na základe súhlasu. Zákonná povinnosť nám vyplýva napr. z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní, ale aj z oznamovacej povinnosti voči orgánom štátnej správy. Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím osobám, ak to nevyplýva zo zákonnej povinnosti.  Medzi osobné údaje, na ktoré neexistuje zákonný dôvod na ich spracovanie bez súhlasu patria napr. referencie klientov z poskytnutých služieb slúžiace najmä potenciálnym klientom, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Na obdobné účely môže AUTOŠKOLA L–GROUP s.r.o., ako prevádzkovateľ vlastných profilov na sociálnych sieťach ako Facebook, Google+ a Youtube, zachytiť osobné údaje svojich návštevníkov. Tieto pochádzajú vždy priamo od dotknutých osôb a vždy v súlade s pravidlami vyplývajúcich z podmienok užívania sociálnych sietí. Osobné údaje získavame vždy dobrovoľne a nezískavame ich nikdy od tretích osôb. Najčastejšia forma, akou získavame osobné údaje je prostredníctvom vyplneného a odoslaného kontaktného formulára. Tieto údaje sú nevyhnutné pre uzavretie vzťahu.

Je našou snahou uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Vo všeobecnosti, doba uchovávania osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, najmä z povinnosti archivácie a vedenia registratúrnych záznamov.